• Ẩn Chính - Maijor arcana •

VI - Bánh Xu Xê - The Lovers

Từ khóa: Tình yêu, Sự hòa hợp, Sự lựa chọn, Các mối quan hệ, liên kết về giá trị, bản năng giới tính, Sự cam kết

Câu hỏi Có/Không?: Có, các mối quan hệ đang rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Còn gọi là bánh Phu thê - một món ăn đặc sản của người miền Bắc, cụ thể hơn là đặc sản của vùng đất Bắc Ninh. Theo người địa phương, bánh có nguồn gốc từ thời nhà Lý, khi vua Lý Anh Tông đi đánh trận, hoàng hậu ở nhà làm bánh gửi ra. Vua ăn bánh thấy ngon, nhớ đến tình vợ chồng nên đặt tên là bánh phu thê (bánh xu xê).

Còn có một nguồn gốc khác cũng vào thời Lý, khi người dân Đình Bảng thường lấy sản vật mình cấy trồng để làm ra bánh Xu Xê, thành tâm dâng cúng tổ tiên rồi hưởng lộc. Một lần hội làng, vua Lý Thánh Tông cùng Nguyên phi Ỷ Lan về quê lễ tổ ở Đền Đô, được dân dâng bánh mời thưởng thức. Thấy bánh ngon, lại có thể có nhiều ý nghĩa, vua quyết định bánh nên là món ngon lễ vật trong ngày vui kết thành phu thê. Từ đó, bánh được gọi là bánh Phu Thê.

Bánh được làm từ bột nếp và đỗ xanh. Ngoài ra để làm vỏ bánh, người ta còn chuẩn bị thêm đu đủ xanh nạo sợi và quả dành dành. Bánh được gói bằng hai lớp lá - lá chuối và lá dong.

Ngày nay, bánh Xu xê (bánh Phu thê) vẫn là món ngon làm lễ vật cưới hỏi bên cạnh trầu cau, rượu nếp.

Keywords: Love, Harmony, Choice, Relationships, Value Alignment, Sex Instinct, Commitment

Yes/No Questions?: Yes, relationships are more than happy to assist you.

Also known as Phu Thê (Husband - Wife) cake - a Bac Ninh specialty dish from Northside of Vietnam. According to local people, the cake originated in the Ly Dynasty, when the King Ly Anh Tong went to war, the Queen made cakes at home and sent them to him. After tasting these cakes, The King found it delicious, and was reminded about the bond of the husband and wife, so he called it “Banh Phu The” (or Xu xe cake)

There is another folk story in the same Dynasty,in which the people of Dinh Bang Village used their crops to make Xu xe cake, sincerely offering to their ancestors to receive fortune. Once King Ly Thanh Tong and Imperial Concubine Y Lan returned to visit their hometown to celebrate their ancestors at Temple Do, they were invited by villagers to savor these cakes. The King appreciated the cake’s taste and meanings,then he supposed that it would be a meaningful gift on the day of the happy marriage. Since then, the cake has been called Banh Xu xe.

The cake is made from glutinous rice flour and green beans. People also prepare grated green papaya and gardenia to make the crust and wrap it with two layers of leaves - banana leaves and dong leaves.

Contemporarily, Xuxe cake is still a symbolic wedding gift next to betel nut and glutinous rice wine.